T&C

TERMS&CONDITIONS


Algemene voorwaarden


1. Algemeen bepalingen Definities

   1. De klant of opdrachtgever is de partij bij wie Floor Knuyt een aanbieding of offerte heeft ingediend voor het aangaan van een overeenkomst of waarmee Floor Knuyt een overeenkomst mee heeft afgesloten, verder vernoemd als klant of opdrachtgever.
   2. De ‘overeenkomst’ betekent iedere overeenkomst tussen Floor Knuyt en een andere partij waarbij Floor Knuyt diensten, goederen of know-how levert, verder vernoemd als ‘overeenkomst’.
   3. Floor Knuyt betekent eenmanszaak Floor Knuyt, met de maatschappelijke zetel gevestigd te Hoeksken 6, 2275 Lille, België met ondernemingsnummer BE0763.567.172


  2. Toepassing algemene voorwaarden

   1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van een overeenkomst met Floor Knuyt, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant kennis te hebben van de algemene voorwaarden van Floor Knuyt en deze te aanvaarden. 
   2. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen voorwaarden. 


  3. Aanbiedingen en offertes

   1. Alle aanbiedingen en offertes van Floor Knuyt zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de geldigheidsduur van de offerte voor akkoord ondertekend. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden die betrekking hebben op hetzelfde. 
   1. De ondertekenaar die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris, een bestelling plaatst, of diegene die, geheel, of gedeeltelijk, de bestelling betaalt, zelf rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen en dit overeenkomstig artikelen 1120 e.v. BW en 1200 e.v. BW.
   2. Floor Knuyt heeft steeds het recht haar aanbiedingen en offertes in te trekken voor het verstrijken van de geldigheidsdatum en voor de aanvaarding door de klant, en dit zonder enig recht op schadevergoeding voor de klant. Floor Knuyt kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 


  4. Cadeaubonnen

   1. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna kan de geschenkbon enkel nog na uitdrukkelijk akkoord van de fotograaf gebruikt worden, maar zullen eventueel gewijzigde prijzen van toepassing zijn. Indien op de bon geen bedrag, maar een omschrijving van een dienst staat beschreven, zal de gebruiker van de bon het eventuele prijsverschil moeten bijbetalen om van dezelfde dienst te kunnen genieten. Overwaarde van een geschenkbon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.


  5. Vermelde prijzen

   1. Floor Knuyt is gerechtigd in redelijkheid meerwerk bij de klant in rekening te brengen op basis van de gebruikelijke tarieven van Floor Knuyt. Als meerwerk wordt beschouwd: al hetgeen door Floor Knuyt op verzoek van de klant naast de in de overeenkomst vastgelegde werkzaamheden door Floor Knuyt wordt gepresteerd. Floor Knuyt is nimmer verplicht om aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt afgesloten.   6. Annulering van de bestelling

   1. De annulering van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Floor Knuyt haar diensten nog niet heeft aangevat.
   2. Ingeval de bestelling geannuleerd wordt op een moment dat Floor Knuyt haar diensten reeds heeft aangevat, is -behoudens aansluitende overeenkomst- gehouden tot betaling van 100% van de overeengekomen prijs. 


  7. Levering

   1. De meegedeelde of vermelde leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en binden Floor Knuyt niet. Vertraging in de levering geeft de klant nooit het recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst. 
   2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindend leveringstermijn zijn overeengekomen, en hieraan niet voldaan kan worden, kan deze termijn verlengd worden (met uitdrukkelijke goedkeuring van beide partijen) met maximum 30 dagen of wordt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitbesteed aan derden, of is het mogelijk zich door derden te laten bijstaan.
   3. Floor Knuyt heeft het recht om de uitvoering van de overeenkomst geheeld of gedeeltelijk   uit te besteden aan derden, of zich door derden bij de uitvoering te laten bijstaan. 
   4. Producten en foto’s kunnen gratis worden afgehaald in het pand waar de fotograaf zijn functie uitoefent. Leveringen aan huis of verzending van bestellingen per post, zullen worden aangerekend aan de klant. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor eventuele schade tijdens de levering per post of koerier. 
   5. Alle foto’s gemaakt door Floor Knuyt mogen tot één jaar (beginnend van facturatiedatum) gebruikt worden door de klant. Dit kan betwist worden en hiervoor zal dan een licentievergoeding in rekening gebracht worden.Na Dit kan jaarlijks verlengd worden.
   6. De fotograaf levert het beeldmateriaal af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie worden toegepast op onder meer licht, kleur, uitsnede, contrast en andere zaken op eigen initiatief van de fotograaf. Nabewerking, die hierbuiten valt, is enkel na overleg met de fotograaf mogelijk en hierbij kan een extra kost in rekening gebracht worden. 
   7. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn. 


   8. Betalingsmodaliteiten

    1. Floor Knuyt is onmiddellijk na aanvaarding van de offerte of bestelling door de klant gerechtigd om 30% van de overeengekomen prijs te factureren als voorschot. 
    2. Facturen van Floor Knuyt dienen binnen de 14 dagen betaald te worden vanaf de facturatiedatum.
    3. Elke vertraging in betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijsintrest van 1% per begonnen maand tot gevolg hebben, tot het volledige bedrag is betaald. Onverminderd de verwijlintresten, behoudt Floor Knuyt het recht om bij gebrek aan betaling op de vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag van de factuur bijkomend te verhogen met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 300-,Euro. Daarnaast behoudt Floor Knuyt het recht bijkomende schadevergoeding te eisen voor de werkelijk geleden schade en kosten. Bij laattijdige betaling behoudt Floor Knuyt het recht om de uitvoering van prestaties op te schorten, zonder hierdoor aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor schade of verlies. Eventuele toegestane kortingen verlaten, bij laattijdige betaling. Elke exploitatie van een werk, prestatie of opname ingeval van niet-tijdige betaling kan vanaf dan aanleiding geven tot een stakingsvordering, onverlet het recht op bijkomende schadevergoedingen m.i.v. alle gerechts- en advocatenkosten. Klachten omtrent facturen dienen op straffe van nietigheid binnen 14 dagen na facturatiedatum via aangetekend schrijven aan Floor Knuyt te worden gericht. 


   9. Aansprakelijkheid 

    1. Floor Knuyt verbindt er zich toe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Floor Knuyt is nooit aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. 
    2. Floor Knuyt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schadelijke gevolgen va enige fout van haar of haar onderaannemers, behoudens ingeval van opzettelijke fout, fraude of bedrog in hoofde van Floor Knuyt.
    3. De totale aansprakelijkheid van Floor Knuyt is alleszins beperkt tot de prijs die door de klant aan Floor Knuyt wordt betaald voor diensten die aanleiding geven tot een schadegeval. 
    4. Wat de diensten afkomstig van derde-leveranciers betreft, aanvaardt Floor Knuyt geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten.
    5. Floor Knuyt zal telkens kiezen voor kwalitatief technisch materiaal, en de leveranciers van zulk materiaal voldoende reservemateriaal ter beschikking te stellen. Floor Knuyt kan niet verantwoordelijk zijn voor het falen van technisch materiaal, ook als dat direct of indirect invloed heeft op de productie. 
    6. De klant is ten allen tijde aansprakelijk jegens Floor Knuyt, haar werknemers en/of de door Floor Knuyt ingeschakelde derden, voor alle schade die de klant of door de klant ingeschakelde derden hebben veroorzaakt wegens dood, lichamelijk of geestelijk letsel, of tenietgaan, beschadiging of diefstal van eigendommen van Floor Knuyt, haar werknemers of de door Floor Knuyt ingeschakelde derden. 


   10. Intellectuele eigendomsrechten

    1. Alle opdrachten/fotoshoots gemaakt door fotograaf Floor Knuyt zijn artistiek werk en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De producten, waaronder, doch niet uitsluitend, de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto’s te printen te publiceren voor persoonlijke of zakelijke doeleinden. 
    2. Een tentoonstelling, reproductie, publicatie (print in krant/magazine) of andere vorm van gebruik is enkel mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van Floor Knuyt, tenzij anders overeengekomen. Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf, wordt drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval aangerekend, ter vergoeding van de geleden schade. Deze schadevergoeding geeft niet het recht op verder gebruik van de producten/ het werk van de fotograaf.
    3. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere auteursrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten; merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, know-how. Floor Knuyt kan echter in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van visueel-, audio of tekstueel materiaal waarvan de klant of Floor Knuyt geen eigendomsrechten van heeft. 
    4. De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het opgeleverd (audio)visueel materiaal blijven eigendom van Floor Knuyt, tenzij anders vermeld. Floor Knuyt kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor misbruik met betrekking op het eigendomsrecht als de klant hier zelf (al dan niet mede-)verantwoordelijk voor is. 


    11. Beëindiging van de overeenkomst

     1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie, die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ingebrekestelling per post, mail, telefonisch, modeling of sms, heeft Floor Knuyt het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun verlaag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie. De klant kan in dat geval geen recht op schadevergoeding doen gelden opzichtens Floor Knuyt. 
     2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant, alle door Floor Knuyt verleende diensten betalen, alsook de koste die Floor Knuyt moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Floor Knuyt nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven door Floor Knuyt. Bovendien behoudt Floor Knuyt het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald. 


    12. Geheimhoudingsplicht

     1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. 


    13. Referentie en vermelding

     1. Beeldmateriaal gemaakt door Floor Knuyt kan ten allen tijden gepubliceerd worden op haar website, Instagram, Pinterest, Facebook. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, portfolio, advertenties, drukwerk, fotoprint verkoop, sociale media, tijdschriftartikelen.
     2. Beeldmateriaal gemaakt door Floor Knuyt mag door de klant gedeeld worden op sociale media, website en gebruikt worden voor prints voor eigen brand/winkel. De klant zal hierbij steeds de juiste referentie gebruiken: @floorknuyt (instagram)/ www.floorknuyt.be (website).


    14. Overmacht

     1. Overmachtsituaties zoals stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen, oorlog, gewapende conflicten, natuurrampen, vulkaanuitbarstingen, terroristische aanslagen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Floor Knuyt geen controle heeft, bevrijden Floor Knuyt, voor de duur van de hinder van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding van de klant. 
     2. Het beeldmateriaal, gemaakt door de fotograaf, werden gemaakt aan de hand van een offerte of TFP en TFCD. Deze worden minimaal gedurende 60 dagen na afloop van de sessie bewaard. Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart, camera en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. 


    15. Nietigheid

     1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Floor Knuyt en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert. 


    16. Toepasselijk recht

     1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Floor Knuyt. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Antwerpen, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven, of indien een bij rechtsbetrekking betrokken partij een buitenlandse woonplaats of vestiging heeft. 

    Niet gevonden wat je zoekt? Stuur ons een mailtje met je wensen en we bekijken alles op maat!